VIETNAM / เวียดนาม
GS-FD-HAN05 : ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-FD-HAN05
รายละเอียดทัวร์ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N
ราคาเริ่มต้น12,999
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
09 – 12 สิงหาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
10 – 13 สิงหาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
11 - 14 สิงหาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,99912,99912,9994,000
05 – 08 กันยายน 2562 12,99912,99912,9994,000
12 - 15 กันยายน 2562 12,99912,99912,9994,000
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,99912,99912,9994,000
03 – 06 ตุลาคม 2562 13,99913,99913,9994,000
05 - 08 ตุลาคม 2562 13,99913,99913,9994,000
11 - 14 ตุลาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
12 - 15 ตุลาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
13 - 16 ตุลาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
18 - 21 ตุลาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
19 - 22 ตุลาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
20 - 23 ตุลาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
25 - 28 ตุลาคม 2562 13,99913,99913,9994,000
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,99913,99913,9994,000
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 13,99913,99913,9994,000
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,99913,99913,9994,000
08 – 11 ธันวาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
25 - 28 ธันวาคม 2562 14,99914,99914,9994,000
30 ธ.ค.2562 – 02 ม.ค.6318,99918,99918,9995,000
31 ธ.ค.2562 – 03 ม.ค.63 18,99918,99918,9995,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย
ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก


Copyright © 2014, Mile2Travel.