TAIWAN / ไต้หวัน
ZG-SL-TPE34 : ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-SL-TPE34
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5D3N
ราคาเริ่มต้น13,999
สายการบินThai Lion Air (SL)
ช่วงเดินทางเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
05 – 09 เมษายน 2562 17,99917,999-5,500
10 – 14 เมษายน 2562 18,99918,999-5,500
11 – 15 เมษายน 2562 24,99924,999-5,500
13 – 17 เมษายน 2562 24,99924,999-5,500
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 17,99917,999-4,500
30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,99916,999-4,500
07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,99915,999-4,500
08 – 12 พฤษภาคม 2562 16,99916,999-4,500
15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,99915,999-4,500
16 – 20 พฤษภาคม 2562 16,99916,999-4,500
06 – 10 มิถุนายน 2562 13,99913,999-4,500
20 – 24 มิถุนายน 2562 13,99913,999-4,500
12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,99916,999-4,500
13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,99916,999-4,500
25 – 29 กรกฎาคม 2562 16,99916,999-4,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง
COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK


Copyright © 2014, Mile2Travel.