LAOS / ลาว
GO-FD-VTE02 : สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GO-FD-VTE02
รายละเอียดทัวร์สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N
ราคาเริ่มต้น13,888
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางเดือน มกราคม - เมษายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
วันที่ 25-27 มกราคม 2562 14,88814,88814,8882,000
วันที่ 01-03 กุมภาพันธ์ 2562 13,88813,88813,8882,000
วันที่ 08-10 กุมภาพันธ์ 2562 13,88813,88813,8882,000
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 13,88813,88813,8882,000
วันที่ 01-03 มีนาคม 2562 13,88813,88813,8882,000
วันที่ 08-10 มีนาคม 2562 13,88813,88813,8882,000
วันที่ 29-31 มีนาคม 2562 13,88813,88813,8882,000
วันที่ 06-08 เมษายน 2562 15,88815,88815,8883,000
วันที่ 12-14 เมษายน 2562 17,88817,88817,8883,000
วันที่ 13-15 เมษายน 2562 19,88819,88819,8883,000
วันที่ 26-28 เมษายน 2562 14,88814,88814,8882,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน
วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง


Copyright © 2014, Mile2Travel.