JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-KIX113 : OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-KIX113
รายละเอียดทัวร์ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ยาวปายยย
ราคาเริ่มต้น19,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
01-05 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
02-06 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
03-07 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
04-08 มิถุนายน 2562 19,888--7,900
05-09 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
06-10 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
07-11 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
08-12 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
09-13 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
10-14 มิถุนายน 2562 19,888--7,900
11-15 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
12-16 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
13-17 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
14-18 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
15-19 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
16-20 มิถุนายน 2562 19,888--7,900
17-21 มิถุนายน 2562 22,888--7,900
18-22 มิถุนายน 2562 22,888--7,900
19-23 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
20-24 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
21-25 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
22-26 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
23-27 มิถุนายน 2562 19,888--7,900
24-28 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
25-29 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
26-30 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562 21,888--7,900
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 21,888--7,900
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 21,888--7,900
06-10 กรกฎาคม 2562 19,888--7,900
08-12 กรกฎาคม 2562 19,888--7,900
11-15 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
12-16 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
15-19 กรกฎาคม 2562 19,888--7,900
16-20 กรกฎาคม 2562 19,888--7,900
19-23 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
21-25 กรกฎาคม 2562 20,888--7,900
24-28 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
25-29 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
26-30 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
01-05 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
02-06 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
08-12 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
09-13 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
10-14 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
15-19 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
16-20 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
22-26 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
23-27 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
26-30 สิงหาคม 2562 23,888--7,900
27-31 สิงหาคม 2562 20,888--7,900
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 20,888--7,900
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 20,888--7,900
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 23,888--7,900
05-09 กันยายน 2562 19,888--7,900
06-10 กันยายน 2562 22,888--7,900
07-11 กันยายน 2562 22,888--7,900
12-16 กันยายน 2562 19,888--7,900
13-17 กันยายน 2562 21,888--7,900
14-18 กันยายน 2562 21,888--7,900
19-23 กันยายน 2562 19,888--7,900
20-24 กันยายน 2562 22,888--7,900
21-25 กันยายน 2562 22,888--7,900
23-27 กันยายน 2562 19,888--7,900
26-30 กันยายน 2562 22,888--7,900
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 22,888--7,900
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562 22,888--7,900
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562 22,888--7,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เลือกสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


Copyright © 2014, Mile2Travel.