CHINA / จีน
GS-XW-PVG04 : เซี่ยงไฮ้ หางโจว จูเจี่ยเจี่ยว นางพญางูขาว 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-XW-PVG04
รายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้ หางโจว จูเจี่ยเจี่ยว นางพญางูขาว 5D3N
ราคาเริ่มต้น9,999
สายการบินNok Scoot (XW)
ช่วงเดินทางเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
01 – 05 สิงหาคม 2562 9,99912,99912,9993,500
08-12 สิงหาคม 2562 9,99912,99912,9993,500
15 – 19 สิงหาคม 2562 9,99912,99912,9993,500
22 – 26 สิงหาคม 2562 9,99912,99912,9993,500
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 9,99912,99912,9993,500
05 – 09 กันยายน 2562 9,99912,99912,9993,500
12 – 16 กันยายน 2562 9,99912,99912,9993,500
19 – 23 กันยายน 2562 9,99912,99912,9993,500
17 – 21 ตุลาคม 2562 10,99913,99913,9993,500
19 – 23 ตุลาคม 2562 12,99915,99915,9993,500
24 – 28 ตุลาคม 2562 12,99915,99915,9993,500
26 – 30 ตุลาคม 2562 10,99913,99913,9993,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา – ถนนคน
เดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


Copyright © 2014, Mile2Travel.